Tag Archives: cách bonsai đẹp

Tìm hiểu những quy tắc trong bonsai cho người mới bắt đầu

Tìm hiểu những quy tắc trong bonsai cho người mới bắt đầu

Sách Kỹ thuật trồng ghép bonsai I của John Naka được xuất bản năm 1973, tại học viện bonsai California, là phần luận án hay hơn mong đợi trong lĩnh vực "những qui tắc" trồng và ghép bonsai mà tôi