Tag Archives: hình ảnh hoa thu hải đường

Tìm hiểu hoa Thu Hải Đường

Tìm hiểu hoa Thu Hải Đường

Thu Hải Đường là cây thân thảo sống cạn hay cây bụi nhỏ, chiều cao thân từ 30-40cm. Đa phần Thu Hải Đường là cây thân rễ hay thân củ. Thân cây mọng nước, hoa của chúng thường to, dạng