Tag Archives: không khí bẩn

Càng phát triển càng cần bảo vệ môi trường

Càng phát triển càng cần bảo vệ môi trường

Tính đến năm 2010, tỷ lệ đô thị hóa ở Hà Nội là 30 - 32% và nhảy vọt thành 55 - 65% vào năm 2020. Như vậy có thể thấy tác động của hoạt động xây dựng và đô