Tag Archives: thiên nhiên môi trường

Càng phát triển càng cần bảo vệ môi trường

Càng phát triển càng cần bảo vệ môi trường

Tính đến năm 2010, tỷ lệ đô thị hóa ở Hà Nội là 30 - 32% và nhảy vọt thành 55 - 65% vào năm 2020. Như vậy có thể thấy tác động của hoạt động xây dựng và đô